Skip to main content
ALGEMENE VOORWAARDEN

ZWOLSMAN GIPS BV

Geldigheid

1.1 Zwolsman Gips (handelsnaam van Rident bv), gevestigd en kantoorhoudende aan de Distributieweg nr. 5, te Delfgauw, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 27224890, verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
1.2 In deze voorwaarden wordt de aanbieder/verkoper aangeduid als opdrachtnemer, zijnde degene die deze voorwaarden hanteert, terwijl de andere partij wordt betiteld als opdrachtgever.
1.3 Standaardvoorwaarden van opdrachtgever gelden niet tenzij deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn aanvaard.
1.4 De Europese normen voor kwaliteitssystemen zoals vastgesteld door de Europese commissie voor Normalisatie worden door Zwolsman gehanteerd. De Nederlandse versie van de tekst is te verkrijgen bij het Centraal Secretariaat, Brederodestraat 2, B – 1000 Brussel België.

Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever bij de eventuele aanvrage verstrekte gegevens, van de juistheid waarvan opdrachtnemer mag uitgaan.
2.2 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de prijzen in redelijkheid te verhogen na het verstrijken van drie maanden na het aangaan der overeenkomst in verband met het gestegen kostenpeil.

De opgegeven prijzen gelden voor levering franco, tenzij anders overeengekomen.

Overeenkomsten

3.1 Overeenkomsten, hoe dan ook gemaand, komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door opdrachtnemer. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van opdrachtnemer, dan wel uit het feit dat hij uitvoering geeft aan de overeenkomst.

3.2 Overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van opdrachtnemer binden deze laatste niet voor zover deze niet door hem schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerknemers die geen procuratie hebben.
Levertijd en leverplaats

4.1 Levering geschiedt franco, tenzij anders overeengekomen. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. De levertijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is verkregen en nadat alle voor de  uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van de opdrachtnemer. Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijke levertijd door opdrachtnemer buiten haar verantwoordelijkheid wordt overschreden. Overschrijding van levertijd kan in principe slechts aanleiding geven tot schade vergoeding indien schriftelijk overeengekomen.

Opdrachtnemer is in alle overige gevallen slechts aansprakelijk tot voldoening van schade wegens niettijdige levering indien opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

4.2 Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn door opdrachtgever niet zijn afgenomen of niet kunnen worden aangebracht in het werk, staan de zaken ter beschikking van opdrachtgever en worden deze voor zijn rekening en risico opgeslagen. Opdrachtnemer heeft het recht om een maand na de terbeschikkingstelling van de zaken deze na ingebrekestelling voor en namens de opdrachtgever te (doen) verkopen onder aftrek van de aan opdrachtnemer toekomende vorderingen, opslagkosten

daaronder begrepen.
4.3 Zwolsman Gips zal de produkten verzenden naar het door opdrachtgever opgegeven adres.
Transport
5.1 Verzending van de door opdrachtgever van Zwolsman Gips gekochte produkten geschiedt voor risico van
de opdrachtgever.
5.2 Mocht een beroep op het gestelde in 5.1 niet opgaan dan is opdrachtnemer nooit tot verdere schadeloosstelling gehouden dan tot het bedrag dat hij in verband met het verloren gaan of de beschadiging
tijdens het transport van de vervoerder en/of verzekeraar kan verkrijgen en zal op verzoek van opdrachtgever zijn vordering op de vervoerder dan wel verzekeringsmaatschappij aan opdrachtgever cederen.

5.3 Noodzakelijke emballage wordt tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. Eventuele retourzendingen dienen in originele verpakking op een door Zwolsman Gips nader te bepalen adres te worden aangeleverd.
– Voor leveringen aan België rekenen wij extra transportkosten!

Garantie

6.1 Opdrachtnemer staat in voor de goede uitvoering van de levering van de goederen of het aangenomen werk, met dien verstande dat op de artikelen, die niet door ons worden vervaardigd geen verdere garanties worden geaccepteerd dan door onze leverancier wordt gegeven.

6.2 Bij ondeugdelijke levering heeft opdrachtnemer het recht om tegen teruggave van de ondeugdelijke zaak opdrachtgever volledig te crediteren of tot herlevering van een zaak over te gaan. Opdrachtgever dient te allen tijde opdrachtnemer de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen.

6.3 Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud blijven buiten de garantie.

6.4 Betreft het importeurs-, distributeurs-, of fabrieksgarantie, dan geldt deze gelijkelijk voor opdrachtgever met Zwolsman Gips als intermediair. Geeft de fabriek geen garantie, dan wordt door de opdrachtnemer eveneens geen garantie verstrekt.

Aansprakelijkheid

7.1 Zwolsman Gips is slechts aansprakelijk voor directe of indirecte schade aan geleverde materialen, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden voor zover ontstaan door grove schuld van Zwolsman Gips of van hen die door Zwolsman Gips te werk zijn gesteld op de aan haar opgedragen werkzaamheden met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerkingkomt die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.

Beperkingen: Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade door welke oorzaak ook ontstaan. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.

7.2 De door de opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door opdrachtgever geleden schade.

Overmacht
8.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst deze door opdrachtnemer niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die opdrachtnemer bij het tot stand komen van de overeenkomst niet  bekend waren, heeft opdrachtnemer het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.
8.2 Daarnaast heeft opdrachtnemer het recht de nakoming van zijn verplichting op te schorten en is hij niet in verzuim, indien hij ten gevolge van verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

8.3 Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden voortduurt in welk geval de overeenkomst tussen partijen wordt ontbonden zonder dat een der partijen recht heeft op vergoeding van de door de ontbinding geleden of te lijden schade.

8.4 Als opdrachtnemer zijn verplichting gedeeltelijk is nagekomen, is hij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

Bezwaren

9.1 Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij de opdrachtgever terzake schriftelijk heeft geprotesteerd.

9.2 Onder bekwame tijd wordt verstaan binnen acht dagen na oplevering van een werk of na aflevering van een zaak, of voor geval nog niet op af geleverd is, acht dagen nadat opdrachtgever een gebrek heeft ontdekt waarbij hij aan opdrachtnemer schriftelijk dient aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.

9.3 Klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.

9.4 Opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienst stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en/of hij opdrachtnemer niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

10.1 Opdrachtgever wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door opdrachtnemer geleverde of nog te leveren zaken. Opdrachtnemer blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang de opdrachtgever de vorderingen van opdrachtnemer terzake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet betaald heeft. Opdrachtnemer blijft tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang opdrachtgever de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet betaald heeft en zolang opdrachtgever vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten.

10.2 Opdrachtgever is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door opdrachtnemer geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verlangen van opdrachtnemer te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is. Voorts verbindt opdrachtgever zich geen akte te zullen ondertekenen waarbij pandrecht op de zaken wordt gevestigd in welk geval opdrachtgever zich aan verduistering zou schuldig maken.
10.3 Ingeval opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken of uit te voeren werk jegens opdrachtnemer niet nakomt, is deze zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken
zowel de oorspronkelijk geleverde als de nieuwe gevormde zaken, terug te nemen. Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
10.4 Opdrachtnemer verschaft aan opdrachtgever op het moment dat opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan het eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van opdrachtnemer, ten behoeve van andere aanspraken die opdrachtnemer op opdrachtgever heeft. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van opdrachtnemer zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.
Betaling

11.1 Alle betalingen van facturen van Zwolsman Gips dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuur datum, zonder enige korting, ten kantore of door storting op onze bank- of girorekening.

11.2 Wij behouden ons het recht voor om onder rembours te leveren, tenzij anders overeengekomen.
11.3 Wanneer de betaling van een toegezonden rekening niet heeft plaatsgevonden binnen een maand na factuurdatum is opdrachtnemer gerechtigd na het verstrijken van bedoelde termijn aan opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen gelijk aan 1,5 % per maand, waarbij een gedeelte van de maand als volledige maand wordt gerekend.
11.4 Indien tot (buiten) gerechtelijke vordering wordt overgegaan is de opdrachtgever, naast de reeds genoemde vergoeding aansprakelijk voor alle in redelijkheid te maken proces- en executiekosten, inclusief kosten advocaat en/of deskundigen en/of andere derden. Uit het enkele feit dat opdrachtnemer zich verzekerd heeft van de hulp van een derde blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten. Indien opdrachtnemer het faillissement van opdrachtnemer aanvraagt is deze naast de hoofdsom rente en buitengerechtelijke kosten tevens de kosten der faillissementsaanvrage verschuldigd.
Geschillen

12.1 Op alle met Zwolsman Gips gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden gebracht voor de bevoegde rechter van de plaats waar Zwolsman Gips is gevestigd tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.